فلر و تیپ فلر

فلر و تیپ فلر

یكی از مهمترین مسائل مربوط به محیط زیست، دفع مناسب گازهای هیدروكربنی زائد موجود در واحدها و مجتمع های صنعتی است. از متداول ترین روش های دفع، سوزاندن این گازها ست. یكی از متداول ترین تجهیزات سوزاندن این گازها فلرها هستند، فلرها تجهیزات مناسبی جهت سوزاندن گازهای زائد و رهاسازی آنها در محیط می باشند، احتراق در انتهای بالایی دودكش فلر (Flare Stach) و درارتفاع، جایی كه آتش خان فلر (Flare Tip) وجرقه زن ها (Pilot Burnurs) قرارگرفته اند، انجام می گیرد. شركت پولادورزان كیمیا توانایی طراحی و تولید انواع تیپ فلرها را دارد. این مجموعه عملیات طراحی را با بهره گیری از آخرین نسخه از نرم افزارهای زیر و مطابق با استانداردهای API-RP521,API 537 انجام می دهد:

-Flare-Ver
-Flare Sim
-Flare net
-Flare QRA

gucci replica gucci replica hermes replica sale hermes replica sale