کسب تندیس طلایی واحد نمونه صنعتی در استان فارس

واحد نومنه صنعتی