حضور شرکت در نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی اهواز 1394