حضور شرکت در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی تهران 1395